ស.វ.សសហការជាមួយនឹងក្រុមនិស្សិត WE CAN និងមូលនិធិគ្រូសារថ្មីដើម្បី ប្រមូលក្រដាសA4ដែលប្រើប្រាស់រូច​យកមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញក្នុងគោលបំណងបង្កើតជាឧបករណ៏បណ្តុះបណ្តាលដល់កុមារពិការភ្នែកនៅសាលាអង្គការគ្រួសារថ្មី


Posted on: 2015-05-07 22:27:46