មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត៖​​ សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពិនិត្យឈ្មោះ និងទីកន្លែងចុះកម្មសិក្សាតាមមន្ទីរពេទ្យនានារបស់និស្សិតថ្នាក់អន្តេវាសិកវេជ្ជសាស្រ្ត ជំនាន់ទី ៣៨ (ឆមាសទី ៣ នៃឆមាសទាំង ៤)

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតថ្នាក់អន្តេវេសិកវេជ្ជសាស្ត្រជំនាន់ទី ៣៨ ទាំងអស់អោយបានជ្រាបថា ការចុះធ្វើកម្មសិក្សាសម្រាប់ឆមាសទី ៣ និឹងត្រូវចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។

Posted on: 02/08/2017 8:43:58 AM