សេចក្ដីជូនដំណឹង (លើកទី២) ស្ដីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវេជ្ជជីវសាស្ត្រ ជំនាន់ទី១

សូមជូនដំណឹងដល់ឱសថការី, វេជ្ជបណ្ឌិត ឬអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រ័បរិញ្ញាបត្រ័វិស័យសុខាភិបាលផ្សេងទៀត ទាំងពីរភេទអោយបានជ្រាបថា...

Posted on: 02/04/2017 9:36:52 AM