មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត៖ លទ្ធផលប្រលង(MCQ) និង ជំនាញគ្លីនិក (OSCE) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូរទ័រ ផ្នែកសម្ភព និង រោគស្រ្តី

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្រ្ត៖ លទ្ធផលប្រលងរបស់និស្សិតអន្តេវាសិកជំនាន់ទី៣៨ ឆមាសទី២ (លើកទី១) ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ វិញ្ញាសារផ្នែកទ្រឹស្តី (MCQ) និង ជំនាញគ្លីនិក (OSCE) តាមប្រព័ន្ធកុំព្យូរទ័រ។ ផ្នែកសម្ភព និង រោគស្រ្តី

Posted on: 02/01/2017 4:26:17 PM