សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា សាកលវិទ្យាល័យនឹងធ្វើការពន្យារពេលចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសគ្រប់ឯកទេសចាប់ពីឆ្នាំទី២ ដល់ ឆ្នាំទី៤ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៦-២០១៧ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ ថ្ងៃទី ៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ វេលាម៉ោង១៧ៈ០០នាទី ជាកំហិត។

Posted on: 01/20/2017 10:03:01 AM