កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់អន្តេវាសិកជំនាន់ទី ៣៨ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតអន្តេវាសិកជំនាន់ទី ៣៨ អោយបានជ្រាបថាដំណើរការប្រឡងឆមាសទី ២ លើកទី ១ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលបរិច្ឆេទដូចខាងក្រោម៖

Posted on: 01/17/2017 4:34:03 PM