លទ្ធផលប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។

គណៈកម្មការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល បញ្ជី លទ្ធផលនិស្សិតប្រឡងជាប់ចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

Posted on: 01/16/2017 9:45:40 AM