សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស (DES) នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧។

Posted on: 12/12/2016 6:15:49 PM