សេចក្តីជូនដំណឹង៖ Chulabhorn Research Institute (CRI) នៅព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងដ៏ នឹងរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារយៈពេលខ្លីចំនួន៤វគ្គសម្រាប់មុខវិជ្ជា “Environmental toxicology។

ព័ត៌មានផ្សេងៗ និង ទម្រង់បែបបទលម្អិតនៃពាក្យស្នើសុំអាហារូបករណ៍នេះ បេក្ខជន/នារីអាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Tel: +66 2553 8555 / E-mail: envtox@cri.or.th

Posted on: 12/07/2016 3:34:42 PM