សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧

កំណត់សំគាល់៖
១. ស.វ.ស សូមបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា ប្រសិនបើនិស្សិតមិនបានចុះឈ្មោះចូលរៀនសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៦-២០១៧ តាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ខាងលើនេះទេ និស្សិតនោះនឹងត្រូវចាត់ទុកថា "បោះបង់ចោលការសិក្សា"។
២. និស្សិតអាចបង់ថ្លៃសិក្សានៅពេលក្រោយបាន បន្ទាប់ពីបានចុះឈ្មោះសុំចូលរៀនរួច ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមគោលការណ៍របស់ ស.វ.ស ស្តីពីការបង់ថ្លៃសិក្សាដែលមានបិទជូននៅការិយាល័យចុះឈ្មោះលិខិតបទដ្ឋានិស្សិត និង នៅមុខបញ្ជរបេឡា។

Posted on: 11/16/2016 9:49:00 PM