សេចក្តីជូនដំណឹង៖ អតីតនិស្សិតស.វ.ស គ្របជំនាញ គ្រប់ជំនាន់ ទាំងអស់ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ ហើយមិនទាន់បានដាក់ពាក្យសុំធ្វើសញ្ញាបត្រ...

ដោយសង្កេតឃើញថា នៅមានអតីតនិស្សិតស.វ.សមួយចំនួន មិនទាន់បានមកទំនាក់ទំនងដាក់ពាក្យសុំធ្វើសញ្ញាបត្រនៅឡើយ...

Posted on: 08/01/2016 3:54:01 PM