សេចក្តីជូនដំណឹង៖ មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងបើកវគ្គសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសសៀវភៅកម្មសិក្សាអន្តេវាសិក នៅថ្ងៃទី ២៧ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ០៨ៈ០០ នាទីព្រឹក នាសាគោកធ្លក

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល នឹងបើកវគ្គសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសសៀវភៅកម្មសិក្សាអន្តេវាសិក

Posted on: 07/22/2016 3:37:29 PM