សេចក្តីជូនដំណឹង៖ ស្តីពីកាលបរិច្ជេទនៃការដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះកម្មសិក្សាឡើងវិញ សម្រាប់និស្សិតថ្នាក់អន្តេវាសិកដែលឆ្លាក់(មុនជំនាន់ទី ៣៦ តទៅ) ឆមាសទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦

         មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតថ្នាក់អន្តេវាសិក(ផ្ទេរជំនាន់)ដែលបានប្រឡង
ធ្លាក់ក្នុងការប្រឡងគ្លីនីកនាពេលកន្លងមក សូមមកទទួល និងដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះសម្រាប់កម្មសិក្សាឡើងវិញ
ចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី២៩ ខែ កក្តដា ឆ្នាំ ២០១៦។

Posted on: 07/14/2016 3:02:22 PM