សេចក្តីជូនដំណឹង៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលសូមជូនដំណឹងស្តីពីការដាក់ពាក្យសុំធ្វើសញ្ញាបត្រ

ផ្នែកចុះឈ្មោះនិងលិខិតបទដ្ឋាននិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សូមជូនដំណឹងដល់អតីតនិស្សិត
ថ្នាក់បន្តពីបរិញ្ញាបត្ររងគិលានុបដ្ឋាក ទៅបរិញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាក ជំនាន់ទី១ ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយជោគជ័យ.........

Posted on: 07/13/2016 2:38:21 PM