សេចក្តីជូនដំណឹង៖ (យោង៖ លិខិតលេខ ២៣៦ អបស.អនម ចុះថ្ងៃទី ០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦ របស់ក្រសួងសុខាភិបាល) ក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលអាចចេញលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា

សូមជម្រាបជូនចំពោះនិស្សិតវេជ្ជសាស្ត្រ និង ទន្តសាស្ត្រ(១) នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល (ស.វ.ស) ឲ្យបានជ្រាបថា៖ 
ដើម្បីផ្តល់ឱកាសក្នុងការប្រឡងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាលឆ្នាំ២០១៦នេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលអាចចេញ
លិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សា ដោយធ្វើកិច្ចសន្យាជំពាក់ការបំពេញនិក្ខេបបទរយៈពេល៦ខែ គិតចាប់ពីថ្ងៃចេញលិខិតបញ្ជាក់ការសិក្សាតទៅ ជូនដល់ក្រុមនិ
ស្សិតដូចខាងក្រោម.......

Posted on: 07/07/2016 8:27:04 AM