សេចក្តីជូនដំណឹងវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រត្រូវការជ្រើសរើសនិស្សិត ស.វ.ស ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារួច ឲ្យចូលរួមគម្រោងស្រាវជ្រាវដែលមានឈ្មោះថា៖

សូមជម្រាបជូនដំណឹងចំពោះនិស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល(ស.វ.ស)ដែលទើបបញ្ចប់ការសិក្សាឲ្យបានជ្រាបថា៖ វិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រត្រូវការជ្រើរើសនិស្សិត ស.វ.ស ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សារួច ឲ្យចូលរួមក្នុងគម្រោងស្រាវជ្រាវដែលឈ្មោះថា “Surveillance for emerging zoonotic disease threats and behavioral risk characterization in high-risk communities in Asia and Africa”

Posted on: 05/26/2016 8:48:55 AM