សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ

មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត របស់មហាវិទ្យាល័យវេជ្ជសាស្ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖

Posted on: 04/28/2016 12:13:52 AM