សេចក្តីជូនដំណឹង របស់ផ្នែកចុះឈ្មោះនិងលិខិតបទដ្ឋាននិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល សូមជូនដំណឹងដល់ អតីតនិស្សិតទន្តបណ្ឌិតជំនាន់ទី ១៧-១៨-១៩-២០-២១ ទាំងអស់ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាជាប់ជាស្ថាពរ

ស.វ.សសូមអញ្ជើញអតីតនិស្សិតទន្តបណ្ឌិតជំនាន់ទី ១៧-១៨-១៩-២០-២១ ទាំងអស់ ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាជាប់ជាស្ថាពរ និង បានបំពេញនិក្ខេបបទរួចហើយ និង ទន្តបណ្ឌិតជំនាន់ទី ២២-២៣-២៤ ដែលបានប្រឡងចេញថ្នាក់ជាតិជាប់ សូមអញ្ញើញមកដាក់ ពាក្យសុំធ្វើសញ្ញាបត្រ និង/ឬ បំពេញឯកសារបន្ថែម នៅបញ្ជរទទួលពាក្យ ស្ថិតនៅខាងមុខបន្ទប់សហសិក្សាគោកធ្លក ចាប់ពីថ្ងៃទី ជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី ១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ ជាកំហិត។

Posted on: 03/02/2016 9:29:44 AM