សេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះនិសិ្សតដែលបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ជាតិចូលរៀនឆ្នាំទី១

ស.វ.ស សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិតដែលបានប្រឡងជាប់ថ្នាក់ជាតិចូលរៀនឆ្នាំទី១ 
ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកគិលានុបដ្ឋាក ផ្នែកឆ្មប ផ្នែកបច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍ និង ផ្នែកបច្ចេកទេសព្យាបាលដោយចលនា នៅស.វ.សសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦
ដែលពុំទាន់បានដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះចូលរៀន សូមអញ្ជើញរួសរាន់មកដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះចូលរៀន និង បង់ថ្លៃសិក្សា ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ រហូតដល់ថ្ងៃទី ២៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង ៥ៈ០០រសៀល។

Posted on: 02/25/2016 8:39:59 AM