សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា (CDRI) នឹងរៀបចំជាសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្រ្តស្តីពី “Current issues and Challenges of Radiation Medicine” នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) សូមជូនដំណឹងដល់និស្សិត សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលទាំងអស់មេត្តាជ្រាបថា៖ សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលសហការជាមួយវិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលនិងស្រាវជ្រាវដើម្បីអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា (CDRI) នឹងរៀបចំជាសិក្ខាសាលាវិទ្យាសាស្រ្តស្តីពី “Current issues and Challenges of Radiation Medicine” នៅថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង០៨.០០នាទីព្រឹកនៅសហសាលជាន់ទី៦អាគារសម្តេចហ៊ុនសែនទី២បរិវេណទី១ស.វ.ស ដោយវាគ្មិនជំនាញពីររូប៖

1)Prof. Chhem Rethy Executive CRDI Director
2)Prof. Noboru Takamura Nagasaki University

Posted on: 02/08/2016 4:11:52 PM