សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល ស.វ.ស មានការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងសរសេរក្រោមប្រធានបទ "Problems and solutions for girls’ health in developing countries"

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល សូមជម្រាបជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត ស.វ.ស ឱ្យបានជ្រាបថា៖ The Institute for Development and Human Security (IDHS) នៃសាកលវិទ្យាល័យ Ewha Womans នៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ មានការរៀបចំការប្រកួតប្រជែងសរសេរក្រោមប្រធានបទ "Problems and solutions for girls’ health in developing countries" ការប្រកួតប្រជែងនេះគឺផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហាសំខាន់នៃសុខភាពរបស់កុមារីនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។ គុណប្រយោជន៍៖ និស្សិតដែលជាប់ក្នុងការប្រកួតប្រជែងជុំចុងក្រោយ នឹងមានឱកាសទៅចូលរួមប្រកួតធ្វើបទបង្ហាញ នៅសាធារណៈរដ្ឋកូរ៉េ។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត និង សំណួរផ្សេងៗ និស្សិត ស.វ.ស អាចធ្វើការចូលអាន និង ទាក់ទងតាមរយៈអាស័យដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖ 

E-mail: hgbw2016@gmail.com

Posted on: 12/05/2015 5:43:35 PM