សាកលវិទ្យាល័យនឹងពន្យារពេលក្នុងការទទួលពាក្យសុំចុះឈ្មោះជា បេក្ខជនជ្រើសរើសផ្ទេរការសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាលនានា មកចូលរៀនឆ្នាំទី២ នៅ ស.វ.ស សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦ ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៥។

Posted on: 12/01/2015 10:47:22 AM