សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល (ស.វ.ស) នឹងជ្រើសរើសនិស្សិតដែលមានបំណងផ្ទេរការសិក្សាពីគ្រឹះស្ថានបណ្តុះបណ្តាលវិស័យសុខាភិបាលនានា មកចូលរៀនឆ្នាំទី២ នៅស.វ.ស។

Posted on: 11/03/2015 9:30:39 AM