សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្តី និង ណែនាំអនុវត្តត្រាប់ ចំនួន ១៧រូប បង្រៀននៅផ្នែករូបភាពវេជ្ជសាស្រ្ត។

Posted on: 10/21/2015 4:19:14 PM