សេចក្តីជូនដំណឹងដល់និស្សិតត្រួតថ្នាក់ (ដែលកំពុងសិក្សា) ស្តីពីការអនុវត្តការចុះឈ្មោះ និង បង់ថ្លៃសិក្សា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០១៥-២០១៦។

Posted on: 10/20/2015 3:17:02 PM