សេចក្តីជូនដំណឹង(លើកទី៣) ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឱសថ (Master en Siences Pharmaceutiques) ជំនាន់ទី៤។

ការទទួលពាក្យ ត្រូវពន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី ១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ១៧.០០។កាលបរិច្ឆេទប្រឡង៖ថ្ងៃទី ១២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្រាប់វិញ្ញាសារសរសេរ។ថ្ងៃទី ១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ សម្រាប់វិញ្ញាសារសំណួរផ្ទាល់មាត់

Posted on: 10/19/2015 9:55:33 AM