សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យារពេលទទួលពាក្យ ស្នើសុំជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀន ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ (Master of Public Health) និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្ត្រ ផ្នែកអេពីដេមីសាស្ត្រ (Master of Science in Epidemiology) ជំនាន់ទី៥ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤

Posted on: 12/01/2023 12:27:28 PM