សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ ស.វ.ស ជូនចំពោះអនាគតនិស្សិត និង ក្រុមគ្រួសារដែលកំពុងរង់ចាំទទួលព័ត៌មានស្តីពីការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិ។

Posted on: 10/14/2015 11:19:11 PM