សេចក្តីជូនដំណឹង(លើកទី២) ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតសម្រាប់បណ្តុះបណ្តាលយកសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឱសថ (Master en Siences Pharmaceutiques) ជំនាន់ទី៤។ ការទទួលពាក្យ ត្រូវពន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥ វេលាម៉ោង ១១.៣០នាទីថ្ងៃត្រង់។

Posted on: 10/05/2015 9:32:31 PM