សេចក្តីជូនដំណឹងជូនចំពោះនិស្សិត ស.វ.ស ទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា៖កាលបរិច្ឆេទបើកបវេសនកាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៥-២០១៦ របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥

កាលបរិច្ឆេទបើកបវេសនកាល សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សាថ្មី ២០១៥-២០១៦ របស់សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ១៦ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥។អាស្រ័យហេតុនេះ សូមនិស្សិត ស.វ.ស ទាំងអស់ ជ្រាបជាព័ត៌មាន។សូមអរគុណ!(យោង៖ ការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាដឹកនាំប្រតិបត្តិ ស.វ.ស ថ្ងៃ អង្គារ ទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥)

Posted on: 10/02/2015 11:02:20 AM