សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងថ្នាក់ជាតិជ្រើសរើសចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់ឆ្នាំទី១ សម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្ររង នៅតាមគ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលវិស័យសុខាភិបាល ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣

Posted on: 01/13/2023 3:32:55 PM

  • ទាញយកឯកសារទាំងមូល