សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល​ សហការជាមួយនឹង វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ ​រៀបចំ​វគ្គផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី​ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់

សាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល​សហការជាមួយនឹងវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ​រៀបចំ​វគ្គផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី​ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់​របស់​វិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ​នៅថ្ងៃទី០២ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥​ វេលាម៉ោង​០៨.៣០ នាទីព្រឹក​នៅសហសាលគោកធ្លកនៃបរិវេណទី១ របស់​សាកលវិទ្យាល័យ។ អាស្រ័យហេតុនេះ សូម​និស្សិត​ស.វ.ស​ទាំងអស់​ដែលចាប់អារម្មណ៍មេត្តា​មកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះករ។ សូមអរគុណ។

Posted on: 08/28/2015 7:58:47 AM