សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការពន្យាពេលទទួលពាក្យសុំអាហារូបករណ៍សិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិត (PhD) នៅសាកលវិទ្យាល័យ KAGAWA ប្រទេសជប៉ុន ក្នុងក្របខណ្ឌសហប្រតិបត្តិការ រវាងសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ជប៉ុន (JICA) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៧

Posted on: 06/29/2022 3:21:24 PM