សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកទេសមន្ទីរពិសោធន៍វេជ្ជសាស្ត្រ បណ្តុះបណ្តាលបន្តពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ជំនាន់ទី៣ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ នៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាល

Posted on: 01/25/2022 10:45:01 AM