សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីអំពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស ជំងឺសើស្បែក ទៅសិក្សាបន្តនៅប្រទេសបារាំងវគ្គDFMS ក្នុងក្របខណ្ឌសហប្រតិបត្តិការ (CIU) តាមរយៈគ្រឹះស្ថាន Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២

Posted on: 03/29/2021 4:21:11 PM