សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់វេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសទៅសិក្សាបន្តវគ្គ DFMS នៅប្រទេសបារាំង ក្នុងក្របខណ្ឌសហប្រតិបត្តិការ (CIU) រវាង ស.វ.ស និង AP-HP សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១- ២០២២

Posted on: 03/17/2021 3:16:37 PM