សេចក្តីជូនដំណឹង (ពន្យាពេល) ស្តីពី ការជ្រើសរើសបេក្ខជនចូលរៀនថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សុខភាពសាធារណៈ (Master of Public Health) និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់វិទ្យាសាស្រ្ត ផ្នែកអេពីដេមីសាស្រ្ត (Master of Science in Epidemiology) ជំនាន់ទី២

Posted on: 12/03/2020 4:48:17 PM