កម្មវិធី “ទស្សនាចរ ស.វ.ស”ឱកាសស្វែងយល់ពីអនាគតសាកលវិទ្យាល័យអ្នក

“ទស្សនាចរ ស.វ.ស” គឺជាកម្មវិធីថ្មីមួយដែលសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាលរៀបចំឡើង ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ឱកាសជូនអនាគតនិស្សិតនិង ក្រុមគ្រួសារ ក្នុងការស្វែងយល់ពីការសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្រ្តសុខាភិបាល។ប្រារព្ធធ្វើនាដើមខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥។ ចាប់ទទួលចុះឈ្មោះក្នុងឆាប់ៗនេះ

Posted on: 2015-07-27 20:50:53