សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការប្រឡងថ្នាក់ជាតិស្តីពីតម្លៃការប្រឡងចេញថ្នាក់ជាតិ។

នៅថ្ងៃ សៅរ៍ ទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៥ នេះ ស.វ.ស នៅតែបន្តទទួលពាក្យសុំប្រឡងថ្នាក់ជាតិ ចាប់ពីវេលាម៉ោង ៨.០០ ព្រឹក។ សូមអរគុណ

Posted on: 2015-03-11 19:52:30